Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Ludema Hoveniers, gevestigd te Dokkum

Versie geldig vanaf 12-1-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN Ludema Hoveniers, gevestigd te Dokkum                   .                                   

 

Artikel 1. DEFINITIES

 

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a.     Hovenier: Ludema Hoveniers, te Dokkum

b.     Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

c.     Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

d.     Opdrachtgever:  de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

e.     Opdrachtnemer: de Hovenier die  de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Hovenier niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

f.    Verkoop: de verkoop en levering van losse materialen aan een natuurlijke of rechtspersoon

g.     Werkzaamheden: het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en/of het aanleggen van bestratingen zowel binnen als buiten. Benevens het leveren van benodigde beplantingen of materialen voor de genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van deze werkzaamheden.

h.    Koper: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een of meerdere roerende zaken van de Verkoper afneemt;

i.     Verkoper: De Hovenier die een koopovereenkomst tot levering van roerende zaken met een Koper is aangegaan.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden, alsmede het sluiten van Koopovereenkomsten

2.     Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3.     Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

4.     De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. PERSOONSGEGEVENS OPDRACHTGEVER

 

1.     Bij het verstrekken van deze algemene voorwaarden gaat de Opdrachtgever/Koper voor zover dit een natuurlijke persoon betreft ermee akkoord dat Opdrachtnemer zijn persoonsgegevens voor zover deze voor het correct uitvoeren van de Opdracht of het afhandelen van de Verkoop noodzakelijk zijn verwerkt.

2.     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3.     Opdrachtnemer/Koper heeft het recht om de persoonsgegevens op te vragen, in te zien of te doen wijzigen, of te laten verwijderen.

4.     Nadere informatie over verwerking, opslag en bescherming van de persoonsgegevens staat nader vermeld in de privacy verklaring welke is vermeld op de website van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer houdt zich hierbij aan de bepalingen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 4. AANBIEDINGEN/OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Gedane offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld.

 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever/Koper, behoudt de Opdrachtnemer het recht op de aanbieding te herroepen, of daarvan af te wijken, binnen een termijn van 2 werkdagen.

 3. Aanbieding gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 4. Opdrachtnemer/Verkoper kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever/Koper had kunnen of behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel hiervan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 5. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever of Koper. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Opdrachtnemer onverwijld een elektronische bevestiging naar de Opdrachtgever/Koper.

 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer/Verkoper.

 7. Mondelinge toezeggingen verbinden de Opdrachtnemer slechts, nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 8. Bij een Opdracht waarbij graafwerkzaamheden zijn gemoeid, is de Opdrachtgever verplicht vooraf alle benodigde en bij hem bekende informatie te verstrekken betreffende de aanwezigheid van kabels en (stroom)leidingen.

 9. Opdrachtnemer, is behoudens de bepalingen in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

 

Artikel 4. LEVERING VAN MATERIALEN

 

1.     Levering bij Verkoop vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een bepaald product niet voorradig is, stelt Verkoper de Koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis en deelt mee wanneer levering alsnog kan plaatsvinden of welke alternatieve producten voorhanden zijn.

2.     Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar uiterlijk 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is doet Verkoper binnen de gestelde termijn aan Koper bericht en is Koper gerechtigd de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

3.     Aan de leveringsplicht van Verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Koper bestelde zaken door Verkoper op de tussen Koper en Verkoper afgesproken adres zijn aangeboden. Indien Verkoper gebruik maakt van een externe bezorgdienst, strekt het rapport van de vervoerder inhouden de weigering van acceptatie of het anderszins niet kunnen afleveren tot bewijs van het aanbod tot levering.

4.      Levertermijnen welke op de website staan vermeld zijn indicatief en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Artikel. 5. ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT

 

1.     Indien er sprake is van consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkoop op afstand heeft de Koper recht (een deel van) de goederen binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn vangt aan op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet heeft geretourneerd, is de koop een feit. De koper is gehouden om binnen de gestelde termijn en alvorens tot terugzending over te gaan, hiervan schriftelijk melding te maken bij ‘ut eigen wurkpleats’ op de website. Koper draagt de bewijslast voor tijdige terugzending. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking. Bij beschadiging en /of gebruikssporenop de artikelen zal korting worden toegepast op de teruggave van het aankoopbedrag. Na ontvangst van de goederen zal Verkoper binnen 14 dagen zorg dragen voor terugstorting van het aankoopbedrag, inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten. Het terugzenden van geleverde zaken is voor rekening en risico van de Koper.

2.     Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 1. Diensten waarvan de uitvoering met instemming van de Koper; is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;  

 2. Goederen en diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;

 3. Goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bij voorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

 4. Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bij voorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;

 

Artikel 6. GARANTIE EN CONFORMITEIT

 

1.     De Opdrachtnemer/Verkoper staat ervoor in dat de producten en/of werkzaamheden voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, benevens de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     De Opdrachtnemer/Koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Opdrachtnemer/Koper  (alvorens over te gaan tot weigering van het product) deze gebreken binnen 5 dagen na aflevering het gebrek zowel schriftelijk als mondeling te melden bij Opdrachtnemer/Verkoper. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking inclusief accessoires en bijbehorende documentatie is en mogen in het geval van consumentenkoop slechts gebruikt zijn indien en zo ja voor zover dit nodig was om de deugdelijkheid van het product vast te kunnen stellen. Verder gebruik dan het voorgaande doet het recht tot reclameren en terugzenden geheel vervallen.

3.    Nadat werkzaamheden zijn voltooid zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen deze werkzaamheden in ogenschouw nemen. Gebreken die op dat moment zichtbaar zijn dienen door Opdrachtgever terstond aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan hij het recht tot herstel dan wel schadevergoeding verliest. Indien gebreken zich eerst na enige tijd voordoen of zichtbaar worden, dient Opdrachtgever binnen twee weken nadat hij met het gebrek bekend is geworden of bekend had kunnen zijn hiervan de Opdrachtnemer in kennis stellen.

4.    Indien klachten van de Opdrachtgever/Koper door de Opdrachtnemer/Verkoper gegrond worden bevonden, zal de Opdrachtnemer/Verkoper naar haar keuze hetzij de geleverde zaken kosteloos vervangen dan wel de werkzaamheden herstellen of met de Opdrachtgever/Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer/Verkoper en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden.

5.     Indien de Opdrachtgever/Koper, zonder Opdrachtgever/Verkoper vooraf in de gelegenheid heeft gesteld gebreken te herstellen of te vervangen, een derde partij hiertoe inschakelt is Opdrachtnemer/Verkoper niet aansprakelijk voor de kosten die daaruit voortvloeien.

6.    De in dit artikel genoemde garantie benevens het recht op herstel of schadevergoeding vervalt indien of voor zover: A het gebrek niet tijdens de gestelde termijn op correcte wijze is gemeld; B de Opdrachtgever/Koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken; C de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Opdrachtnemer/Verkoper en/of de door de leverancier/fabrikant meegeleverde gebruiksaanwijzing zijn behandeld; D de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 7. OVERMACHT

 

1.     Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt naast hetgeen krachtens de wet en de in het verkeer geldende opvattingen geldt in ieder geval beschouwd: vertraging bij of wanprestatie van toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden welke buiten de schuld van Opdrachtnemer vallen, slechte weersomstandigheden, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, storingen in elektriciteit en e-mailverkeer. Voorgaande lijst dient niet als uitputtend te worden beschouwd.

2.     In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.  

3.    Indien Opdrachtnemer/Verkoper ten tijde van het intreden van de overmacht reeds een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel dan wel het deel van de uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren als betrof het een afzonderlijke overeenkomst en is de Opdrachtgever/Koper gehouden deze te voldoen. Het vorige geldt niet wanneer het reeds geleverde of de uitgevoerde werkzaamheden geen zelfstandig geheel vormt.

 

Artikel 8. PRIJZEN

 

1.     De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht.

2.     Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.     Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.